1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti hory, řeky, jezera, a.s., v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník, OZ) v platném znění, tvoří nedílnou součást součástí kupní smlouvy na výrobky značky Carpathia, uzavřené mezi společností hory, řeky, jezera, a.s., se sídlem Opletalova 55, 11000 Praha 1, IČ: 09159762, www.carpathiaski.cz, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25308/SL1/MSPH, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu formou fyzického nákupu v některé z distribučních prodejen lyží značky Carpathia nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.carpathiaski.cz (dále jen eshop). V případě fyzického nákupu se v přiměřené míře aplikují obchodní podmínky provozovatele distribuční prodejny.

1.3. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 OZ, řídí se vztahy neupravené těmito smluvními.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY V ESHOPU

2.1. Kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním v podobě vyplnění a odeslání objednávkového formuláře. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, počet kusů, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.3. Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.4. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. V případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky k jeho vyjádření. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.5. Při okolnostech hodných zřetele je prodávající oprávněn před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné/ emailové potvrzení jeho objednávky.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Prodávající akceptuje odstoupení od kupní smlouvy uzavřené v distribuční prodejně ve lhůtě 5 dnů za předpokladu vrácení nepoužitého nepoškozeného zboží v originálním obalu do stejné prodejny.

4.2. V souladu s ustanovením § 1829 OZ má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené v eshopu na kontaktní email eshopu.

4.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel v neporušeném stavu v originálním obalu.

4.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal v neporušeném stavu v originálním obalu.

4.6. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy nese v plné výši kupující.

4.7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb., zejména pak v případech, kdy zboží bylo upraveno na přání zákazníka.

4.9. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 dnů po uzavření smlouvy.

5.2. K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.3. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena ustanoveními § 2099 - § 2112 OZ.

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo má právo na odstoupení od smlouvy.

6.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost, kterou se zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od doručení zboží kupujícímu.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

7.2. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

7.3. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými by mohly v rozporu.